Generated with sparks and insights from 7 sources

img10

img11

img12

img13

img14

img15

Introduction

 • Data wydania: 31 maja 2013 r.

 • Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

 • Skład sądu: Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel, Sędzia WSA Anna Siedlecka (sprawozdawca), Sędzia WSA Władysław Kulon

 • Przedmiot sprawy: Skarga Gminy W. na decyzję Wojewody D. dotyczącą zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na potrzeby budowy portu lotniczego

 • Sentencja: Oddalenie skargi Gminy W.

 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 • Główne zarzuty: Naruszenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym art. 216, art. 136, art. 137, oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

Tło sprawy [1]

 • Skarga: Gmina W. złożyła skargę na decyzję Wojewody D. dotyczącą zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

 • Nieruchomość: Dotyczyła działki nr 12/7, AM-6, obręb S., o powierzchni 0,7039 ha.

 • Cel wywłaszczenia: Nieruchomość była wywłaszczona na potrzeby budowy portu lotniczego.

 • Wnioskodawcy: S. K. i M. K. złożyli wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Decyzje organów administracyjnych [1]

 • Decyzja Starosty Ś.: Orzekł o zwrocie nieruchomości na rzecz S. K. i M. K.

 • Decyzja Wojewody D.: Uchylił decyzję Starosty Ś. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

 • Kolejne decyzje: Wojewoda D. kilkakrotnie uchylał decyzje Starosty Ś. z powodu uchybień proceduralnych.

 • Ostateczna decyzja: Wojewoda D. dokonał reformacji decyzji organu I instancji.

img10

img11

Zarzuty Gminy W. [1]

 • Naruszenie art. 216 ust. 1 w zw. z art. 136 ust. 3 i art. 137 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 • Naruszenie art. 136 ust. 1 i ust. 3 ustawy UGN, w zw. z art. 7 i art. 77 KPA.

 • Naruszenie art. 136 ust. 3 UGN, w zw. z art. 21 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

 • Naruszenie art. 137 ust. 1 UGN.

 • Naruszenie art. 141 ust. 2 UGN w zw. z art. 7 i art. 77 KPA.

img10

img11

Uzasadnienie wyroku [1]

 • Cel wywłaszczenia: Sąd uznał, że cel wywłaszczenia został określony w sposób ogólny i wymagał doprecyzowania.

 • Analiza dokumentacji: Sąd przeanalizował plan realizacyjny i inne dokumenty związane z wywłaszczeniem.

 • Zastosowanie przepisów: Sąd uznał, że przepisy o zwrocie nieruchomości wywłaszczonych stosuje się wprost do nieruchomości wywłaszczonych na podstawie ustawy z 1958 r.

 • Ochrona interesu publicznego: Sąd podkreślił, że interes publiczny nie może być utożsamiany z interesem indywidualnym.

img10

Podstawa prawna [1]

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami: Art. 216, art. 136, art. 137, art. 141.

 • Kodeks postępowania administracyjnego: Art. 138 § 1 pkt 2, art. 7, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3.

 • Prawo budowlane: Art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 24 października 1974 r.

 • Orzecznictwo: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r., znak SK 43/07.

img10

<br><br>